Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

การทำชุดโครงการวิจัย

เพื่อตอบปัญหาระดับพื้นที่ (Research Ploblem)

อ่านต่อ → อ่าน 150 ครั้ง | 1 comments
Card image cap

Transmedia Storytelling

แนวคิดของการเล่าเรื่องข้ามสื่อผู้รับสารในปัจจุบัน ต้องการมากกว่าการรับชมเนื้อหาสาระ นั่นคือ ประสบการณ์เรื่องเล่าที่ดีต้องทําให้ผู้ชม “ลุกขึ้นมาเพื่อทําอะไรบางอย่างหลังจากชมผ่านจอมือถือ”ไม่ใช่การนั่งดูอยู่บนโซฟาอย่างสบายใจ นั่นคือ การเชื่อมโลกสมมุติหรือโลกออนไลน์ สู่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นแค่การสื่อสารทางเดียวอีกต่อไป

อ่านต่อ → อ่าน 91 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

อ่านต่อ → อ่าน 208 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

แนวทางการเขียน Criteria 1 - 4 กับ หลักสูตรต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้ทุกหลักสูตรดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ในปีการศึกษา 2564 หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการศึกษาการเขียน Criteria 1 - 4 กับ หลักสูตรต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ MS Team

อ่านต่อ → อ่าน 150 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความผิดพลาด ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

กองแผนและพัฒนา ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยลดความผิดพลาด” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก โดยแต่ละแผนกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อ และสรุปได้ดังนี้ 1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในงานของแผนก 2. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของแผนก

อ่านต่อ → อ่าน 274 ครั้ง | 0 comments
ค้นหาความรู้