Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริหารงานการจัดการความรู้ (KM) กองแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ และมีมติร่วมกันให้ทุกแผนกนำแนวปฏิบัติที่ได้ไปปฏิบัติต่อไป

อ่านต่อ → อ่าน 25 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การแชร์ข้อมูลร่วมกัน

สำนักพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "การแชร์ข้อมูลร่วมกัน" เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันผ่านการแชร์งานบนโฟลเดอร์หรือบนคลาวด์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความผิดพลาดความสำเร็จในการทำงานนั้น ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และร่วมกันสรุปแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะนำพาสำนักพัฒนาวิชาการไปสู่องค์กรคุณภาพต่อไป

อ่านต่อ → อ่าน 66 ครั้ง | 1 comments
Card image cap

การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

กองแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้

อ่านต่อ → อ่าน 72 ครั้ง | 1 comments