Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

แนวปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ คู่คุณธรรม นำความสุข สู่ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลลัพธ์ คือนักศึกษาพยาบาลที่มีความรอบรู้ คู่ความดี มีความสุข และปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ จึงได้ริเริ่มโครงการขึ้น เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่ดี ตลอดหลักสูตรจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ → อ่าน 155 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

ผลสัมฤทธิ์ จากการบูรณาการ “งานวิจัยกับการเรียนการสอน”

คณะกรรมการงานวิจัยและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน” โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบูรณาการ งานวิจัยกับการเรียนการสอน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานวิจัยมาบูรณา การกับการเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ → อ่าน 89 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

กองแผนและพัฒนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของกองแผนฯ โดยครั้งที่ 1 ได้เชิญอาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และครั้งที่ 2 เชิญคุณรุ่งฤดี ธนูแก้ว หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ กองทรัพยากรบุคคล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

อ่านต่อ → อ่าน 101 ครั้ง | 0 comments