Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

การจัดทำ Job Assignment แบบมืออาชีพ

กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทํา Job Assignment อย่างมือ อาชีพ โดยมีบุคลากรแผนกผังแม่บทและซ่อมบํารุง กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 2 ผลจากการนําแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรแผนกผังแม่บทและซ่อมบํารุง กองอาคารสถานที่ สามารถจัดทํา Job Assignment ของ ตนเองได

อ่านต่อ → อ่าน 15 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

แนวปฏิบัติในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ คู่คุณธรรม นำความสุข สู่ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลลัพธ์ คือนักศึกษาพยาบาลที่มีความรอบรู้ คู่ความดี มีความสุข และปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ จึงได้ริเริ่มโครงการขึ้น เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่ดี เพราะแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่ดี ตลอดหลักสูตรจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ → อ่าน 253 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

ผลสัมฤทธิ์ จากการบูรณาการ “งานวิจัยกับการเรียนการสอน”

คณะกรรมการงานวิจัยและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน” โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบูรณาการ งานวิจัยกับการเรียนการสอน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานวิจัยมาบูรณา การกับการเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ → อ่าน 156 ครั้ง | 0 comments