Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education; IPE)

คณะเทคนิคการแพทย์ มีการดาเนินการจัดการความรู้ (knowledge management; KM) ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตร่วมกันกับ 6 สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบาบัด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาด้วยการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education; IPE) ผ่านกิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพตามเกณฑ์ WHO

อ่านต่อ → อ่าน 84 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าสู่การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี จะมีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกาหนดทั้งในส่วนการเรียนการสอนด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกฏหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษายังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สังคม อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

อ่านต่อ → อ่าน 71 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

แนวทางการดูแลนักศึกษาเพื่อป้องกันการตกออกระหว่างเรียน

การดูแลนักศึกษาเพื่อป้องกันการตกออกระหว่างเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้สาเร็จการศึกษาที่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดภายในระยะเวลา 4 ปี ในการดำเนินกิจกรรม ทางคณะวิชาจึงได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตกออกระหว่างเรียนของนักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบาบัด คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้แนวทางที่คณะวิชาสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการตกออกระหว่างเรียน

อ่านต่อ → อ่าน 52 ครั้ง | 0 comments