Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ (KM) กองแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร โดยมีบุคลากรจากกองทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง 2 หน่วยงาน จำนวน 22 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านต่อ → อ่าน 15 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การบริหารจัดการโครงการที่ดีและเป็นระบบ

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการที่ดีและเป็นระบบ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารโครงการว่ามีหลักการทำงานอย่างไร

อ่านต่อ → อ่าน 28 ครั้ง | 1 comments
Card image cap

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ คณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นวิทยากรนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

อ่านต่อ → อ่าน 25 ครั้ง | 0 comments