Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

การเรียนรู้ผ่าน Passion (Passion - based learning)

การบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้ผ่าน Passion (Passion - based learning) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

อ่านต่อ → อ่าน 17 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

อ่านต่อ → อ่าน 19 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

การบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์สติมั่น

อ่านต่อ → อ่าน 18 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิดขั้นสูง

การบรรยายการอบรมเชิงวิชาการ การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิดขั้นสูง วิทยากรโดย ดร.สุรกิจ ปรางสร

อ่านต่อ → อ่าน 35 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์

การบรรยายโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 5 (1/2562)” หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์" วิทยากรโดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

อ่านต่อ → อ่าน 17 ครั้ง | 0 comments
ค้นหาความรู้