Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

แนวทางการเขียน Criteria 1 - 4 กับ หลักสูตรต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้ทุกหลักสูตรดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ในปีการศึกษา 2564 หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการศึกษาการเขียน Criteria 1 - 4 กับ หลักสูตรต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ MS Team

อ่านต่อ → อ่าน 46 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความผิดพลาด ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

กองแผนและพัฒนา ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยลดความผิดพลาด” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก โดยแต่ละแผนกได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นหัวข้อ และสรุปได้ดังนี้ 1. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในงานของแผนก 2. การนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของแผนก

อ่านต่อ → อ่าน 182 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความผิดพลาด

กองแผนและพัฒนา จัดกิจกรรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ในรื่อง "การเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความผิดพลาด" โดยเชิญ คุณกัลยา อุณหพิเชษฐวัฒนา เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี พร้อมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

อ่านต่อ → อ่าน 194 ครั้ง | 5 comments
Card image cap

การจัดการความรู้วิชา NG 2313 : การพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการการจัดการความรู้และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในทีมสอน มาสรุปและถ่ายทอดให้อาจารย์ท่านอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้และรายวิชาอื่นๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์

อ่านต่อ → อ่าน 196 ครั้ง | 1 comments
Card image cap

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คณะกำหนด

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย ตำรา บทความและอื่นๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในตัวบ่งชี้ 2.3: ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย วางแผนให้อาจารย์ทุกท่านมีผลงานวิจัยโดยตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำแนวทางพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิชาการ เกิดการประสานการทำงานอย่างรวดเร็ว เข้าใจปัญหาของอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย และช่วยเป็นพลังผลักดันซึ่งกันและกันระหว่างคณะทำงานและนักวิจัย รวมถึงอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการจะมีช่องทางการสร้างผลงานวิจัยได้เพิ่มขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานวิชาการ

อ่านต่อ → อ่าน 276 ครั้ง | 0 comments
ค้นหาความรู้