Responsive image
Card image cap
Card image cap
Card image cap

Card image cap

database excel in realtime

จัดกิจกรรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้พร้อมสามารถนําไป ปฏิบัติงานได้จริง และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของกองแผนและพัฒนา

อ่านต่อ → อ่าน 28 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การบริหารการจัดการความเครียดจากที่ทํางาน

การบริหารการจัดการความเครียดจากที่ทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย บุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ

อ่านต่อ → อ่าน 27 ครั้ง | 0 comments
Card image cap

การบริหารงานข้ามสายงาน (Cross Functional)

เป็นการทํางานที่มีทีมงานหนึ่งมีบทบาทและหน้าที่ ประสานงานกับแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้บริหารตั้งไว้โดยช่วยลดขั้นตอนการประสานงานในรูปแบบเดิมให้สั้นลงแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ

อ่านต่อ → อ่าน 22 ครั้ง | 0 comments